Thông báo về quyền riêng tư theo GDPR

Chào mừng đến với thông báo về quyền riêng tư theo GDPR của Blog MBAz.Net

Blog MBAz.net cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Theo Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu 2016/679 (“GDPR”), thông báo về quyền riêng tư này nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách MBAz.net xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và trong và sau khi cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ nào được chúng tôi hoặc công ty trong tập đoàn của chúng tôi cung cấp.

1. THÔNG TIN NHẬN BIẾT BÊN KIỂM SOÁT (Điều 13-1-(a) (e) của GDPR)

MBAz.net, có trụ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (sau đây được gọi chung là MBAz của chúng tôi trong thông báo về quyền riêng tư này) là bên kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn. Theo luật pháp bảo vệ dữ liệu, chúng tôi phải thông báo cho bạn về các thông tin có trong thông báo về quyền riêng tư này.

2. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Điều 13-1-(c) (d) của GDPR)

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích và cơ sở pháp lý sau: Chia sẻ thông tin, kiến thức hữu ích tới độc giả.

3. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU (Điều 13-1-(f) của GDPR)

Có thể truy cập trang web của chúng tôi từ nước ngoài, do đó, đôi khi một số dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp từ EU. Chúng tôi có thể cần chuyển giao dữ liệu cá nhân đó ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các hoạt động chuyển giao dữ liệu này sẽ luôn được thực hiện tuân thủ GDPR. Mọi dữ liệu cá nhân điện tử được chuyển giao đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ ở ngoài EU sẽ chỉ được lưu trữ trên các hệ thống tuân thủ các biện pháp bảo vệ quyền lợi cá nhân tương đương thông qua các hiệp định quốc tế hoặc các hợp đồng được Liên minh Châu Âu phê duyệt.

4. LƯU TRỮ DỮ LIỆU (Điều 13-2-(a) của GDPR)

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích thu thập dữ liệu, bao gồm cả các mục đích đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Để xác định thời gian lưu trữ phù hợp đối với dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét khối lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ tiềm tàng của việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn và đánh giá xem chúng tôi có thể đạt được các mục đích này thông qua các hình thức khác không, và các yêu cầu pháp lý áp dụng.

5. QUYỀN TRUY CẬP, SỬA CHỮA, XÓA VÀ HẠN CHẾ (Điều 13-2-(b) của GDPR)

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn:

  • Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là “yêu cầu truy cập đối tượng dữ liệu”). Điều này cho phép bạn nhận được bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân đó một cách hợp pháp không.
  • Yêu cầu sửa chữa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Điều này chi phép bạn sửa chữa mọi thông tin không hoàn chỉnh hoặc không chính xác mà chúng tôi nắm giữ về bạn.
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân nếu không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn có quyền phản đổi việc xử lý dữ liệu cá nhân (xem ở dưới).
  • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi đang dựa vào dữ liệu cá nhân đó vì một lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích của bên thứ ba) và tình hình cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nếu chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.
  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi dừng xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, ví dụ, nếu bạn muốn chúng tôi chứng minh tính chính xác hoặc lý do xử lý dữ liệu cá nhân đó.
  • Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên khác. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển một số dữ liệu của bạn cho một bên kiểm soát khác. Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn, nếu việc đó là khả thi.

6. QUYỀN RÚT LẠI CHẤP THUẬN (Điều 13-2-(c) của GDPR)

Trong một số ít trường hợp mà bạn có thể đã chấp thuận việc thu thập, xử lý và chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền rút lại chấp thuận về việc xử lý đó vào bất cứ thời điểm nào. Sau khi chúng tôi đã nhận được thông báo về việc bạn đã rút lại chấp thuận, chúng tôi sẽ không còn xử lý thông tin của bạn cho mục đích hoặc các mục đích mà bạn ban đầu đã đồng ý, trừ khi chúng tôi có một cơ sở hợp pháp khác để thực hiện điều đó theo pháp luật.

7. QUYỀN KHIẾU NẠI (Điều 13-2-(d) của GDPR)

Bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền về vấn đề bảo vệ dữ liệu vào bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn được tự xử lý vấn đề của bạn trước khi bạn nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát, do đó, vui lòng Liên hệ.

8. CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN (Điều 13-2-(e) của GDPR)

Việc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi không phải là một yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng cũng như bạn không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc không cung cấp dữ liệu đó có thể gây khó khăn trong việc liên hệ giữa bạn và Công ty.

9. RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG (Điều 13-2-(f) của GDPR)

Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất cứ hoạt động hoặc quy trình theo dõi hoặc truy vết nào và sẽ không sử dụng bất cứ quy trình ra quyết định tự động nào.